OVER CM

Missie
Sittard. Genieten voorop.

Visie

We streven naar een toekomst waarin zowel ondernemer als bezoeker Sittard ervaart als een plek waar zorgeloos
genieten voorop staat. Dit willen we bereiken door de krachten van alle partijen in de binnenstad van Sittard te bundelen.


Sinds 1 april 2015 is de Coöperatie Centrummanagement Sittard U.A. een feit. Er is een switch gemaakt van een stichting naar een coöperatie, een nieuwe structuur is ontwikkeld en voor ondernemers is de mogelijkheid ontstaan om lid te worden van CMS en daarmee hun stemrecht te laten gelden.

Omwille van een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen in de binnenstad van Sittard was er noodzaak aan een duidelijke structuur van het CMS. Bij de ontwikkeling van deze structuur waren een tweetal hoofdzaken van belang. Enerzijds is het behouden van een goed overzicht van belang zodat voorkomen kan worden dat verscheidene partijen bezig zijn met eenzelfde project. Anderzijds is het cruciaal dat er participatiemogelijkheden worden gecreëerd waarbij iedere ondernemer de kans heeft deel te nemen aan projectgroepen en zijn of haar bijdrage kan leveren.

De kernwaarden
Kernwaarden fungeren als het fundament van CMS. Dit is wat we zijn en willen uitstralen. De waarden ondersteunen onze missie en visie en zijn te herkennen in onze uitingen en activiteiten.

 • Verbinding tussen alle betrokken partijen creëren.
 • Authenticiteit waarborgen van de binnenstad Sittard.
 • Kwaliteit uitdrukken in onze uitingen, projecten en activiteiten.
 • Verrassen van de ondernemers en bezoekers.
 • Gezelligheid die gepaard gaat met de Sittardse sfeer en intimiteit, behouden en uitstralen.

Bestuur

De organisatievorm van CMS begint met het bestuur als strategische top. Het bestuur, bestaande uit vijf bestuursleden, is verantwoordelijk voor het bepalen van de te varen koers en het vaststellen van het beleid. De besluitvorming zal dan ook binnen deze top plaatsvinden. Er wordt van de bestuursleden verwacht dat ze besluiten geheel neutraal en objectief beoordelen met als doel de economische bevordering van de binnenstad van Sittard voorop te stellen. Per 1 april 2015 is de Stichting omgevormd tot een Coöperatie en is er een bestuur gekozen waarvan de bestuursleden geheel op vrijwillige basis hun functie vervullen. Een drietal leden hebben een statutaire zetel toegewezen gekregen, de overige twee leden vervullen de rol van bestuurslid.

 • Koen van Beek, voorzitter CMS, Coffee Mundo
 • Rino Vincken, secretaris CMS, Music Machine
 • Arjan Lamers, penningmeester CMS, Bernard Herenmode
 • Wim Krings, bestuurslid CMS, Boekhandel Krings
 • Martin Hendricks, bestuurslid CMS, Black Label Hotels

Naast de vijf bestuursleden is er vanuit de Gemeente een adviseur, John Janssens, toegewezen die het bestuur zal voorzien van sturing en advies omtrent het vast te stellen beleid. Bert Paffen, communicatieadviseur, zal er tevens voor waken dat de te varen koers van CMS in lijn ligt met de communicatie-uitingen vanuit de Gemeente Sittard-Geleen. Het is namelijk van belang voor het algehele beeld omtrent Sittard dat deze twee uitingen niet met elkaar conflicteren.Leden

Bij de omvorming van een Stichting naar een Coöperatie is er de mogelijkheid ontstaan voor iedere ondernemer die reclamebelasting betaald om lid te worden van de Coöperatie CMS. Hiermee zijn de leden als het ware mede-eigenaar van de coöperatie en verkrijgen ze stemrecht. Ieder lid krijgt één stem die ze tijdens de jaarlijkse ALV bij verscheidene besluiten mogen laten gelden. Middels deze manier van werken wordt de afstand tussen de ondernemers en het CMS verkleind en hebben de ondernemers een grotere zeggenschap over de strategie van CMS en de daaruit voortvloeiende activiteiten. CMS streeft hiermee naar een zo groot mogelijke verbinding en een optimale samenwerking.

Iedere ondernemer die reclamebelasting betaald en kennis heeft genomen van de statuten mag zich aanmelden als lid van CMS. Een voorwaarde die hierbij voldaan dient te worden is het betalen van een jaarlijkse contributie. Het bestuur heeft besloten dat dit een symbolisch bedrag van €1,00 is per jaar.

Wij nodigen u van harte uit lid te worden van onze coöperatie!

De coöperatie CMS is sinds 1 april 2015 een feit. Het is nu de tijd om als ondernemer lid te worden van de coöperatie! Het Centrummanagement is namelijk voor en tevens van u.

Lid worden in 4 stappen:

 • Inschrijfformulier invullen
 • Kennisnemen van de statuten (reeds ontvangen per e-mail of aan te vragen bij CMS)
 • Symbolisch bedrag van €1,00 contant betalen
 • Inschrijfformulier inscannen met per e-mail sturen naar info@cmsittard.nl of per post naar Rijksweg Zuid 27, 6131 AL Sittard.